Thang máy bệnh viện

Thang có phòng máy. Dành cho tòa nhà bệnh viện.